O Nama


  • Privatna zdravstvena ustanova laboratorija “BioMedica” Brčko osnovana je 2015. godine u Brčkom. 

  • Zdravstvena ustanova “BioMedica” Doboj osnovana je 2016. godine u Doboju.


Laboratorija “BioMedica” registrovana je za laboratorijsku dijagnostiku iz oblasti hematologije, biohemije, imunologije, mikrobiologije, virusologije i patohistologije.

Laboratorija “BioMedica” opremljena je najsavremenijom laboratorijskom opremom. Sva ispitivanja se izvode na automatizovanim hematološkim, biohemijskim i imunohemijskim analizatorima koji su umreženi sa računarskim sistemom što omogućava visoku preciznost i tačnost u radu. Informacioni sistem je omogućio stvaranje baze podataka svih pacijenata

Laboratorija “ BioMedica” u svom radu primenjuje principe dobre laboratorijske prakse. Stručni tim prati sve novine u razvoju savremene medicine i laboratorijske dijagnostike i primenjuje ih u praksi.

Prateći zahtjeve ljekara i pacijenata kontinuirano se uvode novi dijagnostički postupci, nove analize i ulažu se sredstva u nabavku nove, savremene laboratorijske opreme. Redovno se sprovodi unutrašnja i spoljašnja kontrola kvaliteta.

U laboratoriji “BioMedica” možete uraditi hematološke, biohemijske analize, analize hormona i tumorskih markera, nivo lijekova u krvi, virusološke, imunološke i alergološke analize i sva ispitivanja iz oblasti mikrobiologije i patohistologije. Možete koristiti i usluge naše terenske službe, odnosno usluge uzimanja uzoraka u stanu ili kući pacijenta i dostavljanja izvještaja o ispitivanju na određenu adresu.


Zaposleni u laboratoriji “BioMedica” neprestano se obučavaju kako bi u svakom trenutku korisnicima pružili pravu informaciju od koje često zavise tok i ishod ispitivanja i valjanost rezultata. Kvalitet rezultata je apsolutni imperativ koji se obezbjeđuje precizno definisanom tehnologijom rada u svim segmentima procesa laboratorijskog ispitivanja – od prijema pacijenata i trijaže uzoraka preko obavljanja samog ispitivanja, održavanja uslova radne sredine i ispravnosti sredstava za rad pa do pravovremenog izdavanja rezultata ispitivanja. Ono što našu laboratoriju čini jedinstvenom i prepoznatljivom je i brzina izdavanja rezultata – za najveći broj analiza oni se dobijaju u roku od nekoliko minuta do nekoliko sati.

Zahvaljujući sopstvenom informacionom sistemu koji se neprekidno razvija i usavršava i koji omogućava integraciju svih ključnih analizatora, elektronski transfer podataka kao i elektronsko generisanje laboratorijskih izvještaja znatno je poboljšana brzina, efikasnost i tačnost u radu. Takođe, stvorena je i baza podataka o svim korisnicima usluga, što omogućava lak pristup, praćenje i analizu dobijenih rezultata.

Standardizacija svih procedura rada, primjena standardnih metoda, kvalitetna oprema koja se redovno održava i servisira, kvalitetni reagensi, referentni i kontrolni materijali, uz obezbeđenje zahtjevanih uslova radne sredine, planiranje, preispitivanje, neprekidno stručno i tehnološko usavršavanje kao i primena strogo definisanih procedura za otkrivanje, definisanje i rešavanje odstupanja od njih jedini su način da se obezbede kvalitetni, brzi i korisni rezultati a time i potvrdi neophodnost koordinisanog timskog djelovanja kliničara i laboratorije za dobrobit pacijenata.


Misija i vizija
Politika kvaliteta