Politika kvaliteta

Laboratorija ,,BioMedica“ je specijalizovana zdravstvena ustanova koja obavlja biohemijsku, mikrobiološku i patohistološku dijagnostiku za potrebe svojih korisnika.

Naša obaveza je da omogućimo da pacijent, odnosno ordinirajući doktor, dobije tačan i pravovremen nalaz u funkciji liječenja. U tom cilju se neprekidno obezbjeđuje potreban stručni kadar, oprema, metode rada i potrošni materijal, ali i odgovarajuću organizacija i tehnologija rada, koja uključuje efikasan protok biološkog materijala, analitički rad i protok podataka.

Zadatak svih zaposlenih je da permanentno unapređuju svoju kompetentnost u skladu sa potrebama i dužnostima koje obavljaju kao i da sprovode usvojenu politiku i procedure u svom radu.

Zaposleni sa korisnicima komuniciraju korektno i bez diskriminacije, uz primjenu najviših etičkih standarda sadržanih u etičkim kodeksima strukovnih organizacija i udruženja. Zaposleni su obavezni da bezuslovno čuvaju i štite povjerljivost informacija do kojih dolaze u komunikaciji sa korisnicima usluga.

Dobra komunikacija i saradnja sa korisnicima naših usluga u svim fazama pružanja usluga omogućava ostvarenje zadovoljavajućeg rezultata. Od prevashodne je važnosti pravovremeno i potpuno informisanje korisnika o svim aspektima procesa laboratorijskog ispitivanja i to je jedan od ključnih zadataka zaposlenih. Takođe, obavezno je i kontinuirano prikupljanje i korišćenje informacija o percepciji korisnika o tome da li je usluga laboratorije ispunila njihove potrebe i zahtjeve.

Kvalitet rezultata laboratorijskog ispitivanja je imperativni zahtjev koji se obezbjeđuje precizno definisanom tehnologijom rada. Ona obuhvata sve faze procesa, od prijema pacijenata i uzoraka, označavanja uzetih uzoraka i statusa ispitivanja, preko trijaže biološkog materijala, laboratorijskog ispitivanja, održavanja uslova radne sredine i sredstava za rad, do pravovremenog izdavanja rezultata ispitivanja.

Pravilnost rada u navedenim procesima održava se neprekidnim sprovođenjem mjera unutrašnje kontrole kvaliteta, učešćem u programima ispitivanja osposobljenosti i međulaboratorijskim poređenjima i nadzorom nad stručnim radom laboratorije. Na ovaj način, redovno se provjeravaju dobijeni rezultati i obezbjeđuje nepristrasnost i profesionalizam u pružanju usluga.

Kako bi se postigla efektivnost u radu, mi sprovodimo sistem sveobuhvatnog planiranja aktivnosti i resursa, čime se omogućava optimalno korišćenje postojećih kapaciteta i izvršavanje postavljenih zadataka.

Imamo obavezu da stalno pratimo novine u laboratorijskoj dijagnostici, osvajajući ispitivanja novih parametara i uvodeći nove metode i postupke rada. Zato je naš stručni tim dužan da se stalno usavršava u oblasti medicinske biohemije i u drugim oblastima, u skladu sa naučnim dostignućima i prateći tehnološki razvoj.

Neprekidno radimo na identifikaciji potencijalnih rizika i njihovih uticaja na rezultate ispitivanja i bezbjednost pacijenata i preduzimanje mjera za njihovo smanjenje ili eliminaciju.

Primjenom ove politike kvaliteta doprinosi se izvršavanju zadataka laboratorije i pruža sigurnost korisnicima.