SELEN

Kofaktor potreban za aktivnost enzima glutation peroksidaze
▼gubitak aktivnosti ovog enzima, oštećenje ćelijske membrane i akumulacija slobodnih radikala;
Toksičnost- samo u slučaju akutnog predoziranja
S
AAS
2-8 °C 14 dana
1ml
15 dana