CITRATI U 24h urinu

Glavni inhibitor formiranja bubrežnog kamena. Niski nivoi u urinu su povezani sa povećanim rizikom za stvaranje i rast bubrežnog kamena. Neki metabolički poremećaji
( metabolička acidoza, hipokalijemija, hipomagnezijemija ) su udruženi sa smanjenom ekskrecijom citrata pa se njihovom korekcijom može normalizovati nivo citrata.
dU
Ne zakišeljavati
50ml
do 15 dana